Ładuję dane.
Może to potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund, prosimy o cierpliwość

Znajdź spersonalizowany upominek

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-UPOMINKI.PL Z 06.06.2019

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-upominki.pl;
   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.e-upominki.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MIHAS Michał Hamułka, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: e-upominki.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.e-upominki.pl , prowadzony jest przez MIHAS Michał Hamułka, z siedzibą w: Jawornik 55, 38-114 Niebylec posiadająca numer NIP: 8191601481 i numer REGON: 180670229.
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
    1. używasz przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji,
    2. masz włączoną w przeglądarce obsługę języka Javascript,
    3. masz włączoną w przeglądarce obsługę ciasteczek i danych stron. 
    4. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym.                                                                                                             
   6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-upominki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. MIHAS Michał Hamułka może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez MIHAS Michał Hamułka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię MIHAS Michał Hamułka.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MIHAS Michał Hamułka.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.e-upominki.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. przybliżonego czasu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MIHAS Michał Hamułka Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-upominki.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, paczkomatem, przesyłką poleconą ekonomiczną, przesyłką nierejestrowaną ekonomiczną. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego 61 1020 5558 0000 8102 3184 5941
    2. płatnością w systemie Przelewy24, PayPal
    3. zapłata kartą płatniczą 
  7. Zwroty
  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
   2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
   4. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana wynika z normalnego użytkowania. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania i inne dokumenty.
   5. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony, do przesyłki należy dołączyć oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 oraz kopię dowodu zakupu.
   6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
   8. Zwrotu dokonujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej LISTEM POLECONYM ekonomicznym (nie paczką). W przypadku wysyłki przesyłką priorytetową lub paczką pocztową bądź wykupienia dodatkowej usługi (np. deklaracja wartości przesyłki lub potwierdzenie odbioru) nie jest zwracana kwota za dodatkowe usługi. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
   9. Adres do zwrotu: MIHAS,  Jawornik 55, 38-114 Niebylec
  2. Skutki odstąpienia od umowy
    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    2. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 
    3. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Nie są przyjmowane zwroty przesyłką "za pobraniem" lub płatne przy odbiorze.
    4. Proszę odesłać nam rzecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni
              8. Reklamacje
 1. Reklamacje dotyczące towarów

  1. MIHAS Michał Hamułka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@e-upominki.pl MIHAS Michał Hamułka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  3. Kupujący zobowiązany jest do jej sprawdzenia przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem
   Sprawdzenia:
   -zawartości przesyłki i ewentualnych uszkodzeń,
   -kompletności przesyłki,
   -zgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia.
  4. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów)na adres Sprzedającego i opisem reklamacji. Czas na reklamacje z tytułu rękojmi - 2 lata (dla przedsiębiorców rękojmia wyłączona).
  5. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, nick/login kupującego datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 
  7. Adres do odesłania towaru reklamacji: MIHAS,  Jawornik 55, 38-114 Niebylec
  8. MIHAS Michał Hamułka jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.Okres gwarancji sprzedającego wynosi 1 miesiąc.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. MIHAS Michał Hamułka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MIHAS Michał Hamułka o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MIHAS Michał Hamułka, Jawornik 55, 38-114 Niebylec, mailowo pod adres sklep@e-upominki.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. MIHAS Michał Hamułka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIHAS Michał Hamułka, a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MIHAS Michał Hamułka a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MIHAS Michał Hamułka.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

            9. Postanowienia końcowe

 1. Sklep działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dostęp do tych danych mają tylko nieliczne uprawnione osoby. Zgromadzone dane osobowe Firma MIHAS nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym podmiotom.
 2. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie, regulują przepisu Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o Ochronie Praw Konsumentów.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MIHAS MICHAŁ HAMUŁKA , JAWORNIK 55, 38-114 NIEBYLEC, NIP: 819 160 14 81, REGON: 180670229(dalej jako: „Sprzedawca”). Ze Sprzedawcą można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@mihas.pl.pl, lub pisemnie: Jawornik 55,38-114 Niebylec. Ze Sprzedawcą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania z rozporządzenia nr Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zarządzanie Kontem Klienta w sklepie internetowym Sprzedawcy Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  
Realizacja łączącej Panią/Pana ze Sprzedawcą umowy, w tym informowanie o zamówionych produktach, usługach, rozpatrywanie skarg, reklamacji, gwarancji, zwrotów Przetwarzanie niezbędne jest do wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie w jakim stroną umowy jest konsument przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
Prowadzenie dokumentacji księgowo – podatkowej Przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  
Ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed zgłoszonymi roszczeniami w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, lub przed innymi organami państwowymi.
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność
Prowadzenie działań marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłanie przez Sprzedawcę Newslettera Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawa prawo telekomunikacyjne)  

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak organy państwowe lub inne podmioty uprawione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Spółce obowiązków, dostawcom usług IT, hostingu poczty, systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe lub kurierskie, finansowe, kancelariom prawnym (którzy świadczą usługi dla Sprzedawcy). W przypadku, gdy wybierze Pani/Pan płatność poprzez system płatności elektronicznych, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności do pośrednika płatności.

Czas przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w sklepie internetowym przez cały okres utrzymywania statusu zarejestrowanego Klienta, tj. do momentu aż zdecyduje się wyrejestrować. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez cały czas trwania umowy, tj. przez czas potrzebny m. in. do zarządzania zakupem nabytych produktów, usług, ewentualnych zwrotów towarów, skarg, reklamacji, gwarancji oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z wyżej określonymi celami, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – do momentu jej cofnięcia. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane będą przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, Pani/Pana dane mogą być przez Sprzedawcę przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń + 1 rok licząc od końca danego roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przedawnienie.

Państwa Prawa

W związku z tym, iż Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

 • uzyskania dostępu do treści Państwa danych osobowych,
 • żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (których przetwarzanie opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora),
 • przenoszenia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziliście Państwo zgodę lub które przetwarzane są na podstawie umowy),
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy RODO)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności. Niepodanie danych osobowych będzie wiązać się z niemożliwością zawarcia umowy, wykonania umowy, rozliczenia prowadzonej działalności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia Konta Klienta, w celach marketingowych produktów i usług własnych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w tym przesyłania przez Sprzedawcę Newslettera jest Państwa zgoda. Mogą Państwo z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić proszę przesłać e-mail na adres: biuro@mihas.pl, lub pisemnie: ul. Jawornik 55,38-114 Niebylec.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

INFORMACJE O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
W trosce o ochronę środowiska firma MIHAS nawiązała współpracę  z CCR RELECTRA Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz „AGRO-FILM” w Warszawie 02-495 u;. Ryżowa 33A/10 KRS nr 0000072720 NIP: 525 000 19 25, REGON: 000423893 BDO: 000009454  i przekazała tym Organizacjom obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym, elektronicznym, zużytych opakowaniach i pudełkach. 

Nasza firma jest zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców  i Organizacji Odzysku Sprzętu  Elektrycznego  i  Elektronicznego,  prowadzonym  przez  GIOŚ,  pod  numerem  rejestrowym: BDO: 000121798
INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW
Zgodnie  z  ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, każdy  użytkownik  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego,  oznaczonego specjalnym symbolem (przekreślony kosz), przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do  oddawania  bezpłatnie  zużytego  sprzętu  punktom  zbierającym  taki  sprzęt.
 Urzędy  gminy  mają obowiązek udostępnić mieszkańcom na stronie  internetowej oraz w sposób  zwyczajowo przyjęty  (tablice informacyjne)  informację  o  punktach  znajdujących  się  na  terenie  gminy  zbierających  zużyty  sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych*.
Konsumenci indywidualni mogą oddać zużyty  sprzęt  przy  zakupie  nowego  pod  warunkiem,  że  zużyty  sprzęt  jest  tego  samego  rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany. „
Poprzez  segregację  odpadów,  w  szczególności  pochodzących  ze  zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego  oraz  oddawanie  ich  do  punktów  zbierania takiego sprzętu, gospodarstwa  domowe przyczyniają  się  do  ponownego  użycia  i  odzysku,  w  tym  recyklingu  zużytego  sprzętu  elektrycznego i elektronicznego.
W ten sposób gospodarstwo domowe aktywnie uczestniczy w ochronie środowiska, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem potencjalnie niebezpiecznym dla środowiska.   Nie  wywiązanie  się  użytkownika  z  obowiązku  segregowania  zużytego  sprzętu  elektrycznego i  elektronicznego,  umieszczenie  go  z  innymi  odpadami  oraz  nie  oddanie do  punktu  zbierania  takiego sprzętu ustawowo zagrożone jest karą grzywny.
AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM
Wszystkie aktualne przepisy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym można znaleźć na stronach internetowych:Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.plMinisterstwa Środowiska http://www.mos.gov.pl    
pixel